Stakeholder consultation at the University House “Anastasios G. Leventis”, Nicosia