ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Marine & Environmental Research (MER) Lab Ltd, Κύπρος
Η «Marine & Environmental Research (MER) Lab Ltd» είναι μια περιβαλλοντική συμβουλευτική και ερευνητική ΜΜΕ, ιδρυθείσα το 2008 που λειτουργεί στην Κύπρο. Η ομάδα της «MER» αποτελείται από νέους βιολόγους, θαλάσσιους βιολόγους, ωκεανογράφους και περιβαλλοντικούς βιολόγους οι οποίοι ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικολογία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και έχουν εμπλακεί και συνεργάζονται στενά με τους τοπικούς φορείς αυτών των τομέων.

Η «MER» υλοποίησε μελέτες παρακολούθησης θαλασσών και «μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον» και έχει καλή γνώση των τοπικών βιο-κοινοτήτων. Η «MER» υλοποίησε κυβερνητικούς διαγωνισμούς που κυμαίνονταν από την προώθηση προϊόντων θαλασσινών δίνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια και διοργανώνοντας φεστιβάλ έως τη συλλογή δεδομένων πελαγικής αλιείας. Η «MER» έχει πρόσφατα συντονίσει ένα τοπικό τριετές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο στόχευε στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του βαρέως επηρεασμένου κόλπου του Βασιλικού. Η «MER» συμμετείχε επίσης σε ένα τετραετές πρόγραμμα «FP7» με τίτλο «IDREEM» το οποίο στόχευε να δοκιμάσει την «Ολοκληρωμένη Πολύ-Τροφική Υδατοκαλλιέργεια (IMTA)» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια. Το ιστορικό της «MER» με τα Λεσεψιανά χωροκατακτητικά είδη ανάγεται πριν περισσότερα από 5 χρόνια, όταν η «MER» υλοποίησε μιαν προσφορά που περιελάμβανε δειγματοληψία και καθορισμό του μήκους, του βάρους, του φύλου, του γοναδικού βάρους, της ωριμότητας και του στομαχικού περιεχομένου από χιλιάδες άτομα του ξενικού χωροκατακτητικού είδους Lagocephalus sceleratus. Πρόσφατα, η «MER» συνεργάστηκε με την κοινότητα των δυτών και των ψαράδων στο νησί της Κύπρου για να καταγράψει μια έκρηξη πληθυσμού λεοντόψαρων στη νοτιοανατολική Κύπρο. Στο «RELIONMED», η «MER» έχει τον ρόλο του Επιστημονικού Συντονιστή, συμμετέχει σε όλες τις Δράσεις και καθοδηγεί την Εκτίμηση Κινδύνου και την ανάπτυξη και επίδειξη ενός συστήματος απόκρισης αφαίρεσης.

Ιστοσελίδα: www.merresearch.com


ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ