ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Κύπρος
Το «Τμήμα Αλιείας» ιδρύθηκε το 1964 μέσα από το «Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων». Η αποστολή του ήταν η ανάπτυξη της αλιείας και η ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων γενικότερα.

Το 2000, το Τμήμα μετονομάστηκε σε «Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ)» λόγω της σημαντικής επέκτασης της επιστημονικής έρευνας στις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων του σε ευρύτερα πεδία και στόχους. Η αποστολή του «Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ)» είναι η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Το όραμα του Τμήματος είναι η οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα στην Κύπρο, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό, θαλάσσιο περιβάλλον. Υπάρχουν πέντε τμήματα εντός του ΤΑΘΕ: 1) Θαλάσσιο Περιβάλλον, 2) Υδατοκαλλιέργεια, 3) Έλεγχος και Δομές Αλιείας, 4) Αλιευτικοί Πόροι και 5) Καταφύγια Αλιείας και Δημοσιότητα. Η «Ναυτική Υπηρεσία» του Τμήματος υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητές της στη θάλασσα.

Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/dfmr


ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΠΛΙΜΟΥΘ